Maagia.net
Eelmine teema
Järgmine teema
Prindi teema
Lehekülg 1/3 1 2 3
Eestikeelsed Magicu videod #187903
11.02.2020 01:19:48
11.02.2020 01:19:48
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Veigo Sees OP
Lorieni Boss
Veigo  Sees OP
Lorieni Boss
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Pikemat aega on plaanis juba teha mõned videod Eesti jaoks kohandatuks.
Hea idee allikas on olnud wizards ise nende enda toodetud videoga.Tootmine oleks meie enda stuudios lihtne. Greenscreen on olemas ja kõik selleks vajalik ka. Marco Tasasega on läbirääkimisi alustatud ja Arnold Oksmaa on tõenäoliselt varuvariandina olemas. Või peaks kasutama kedagi Magicuga rohkem sinapeal olevat näitlejat?

Idee on siis lihtsalt eestindada kõik need videod ja lihtsaks ja kõigile arusaadavaks teha. Neutraalse kasutuse korral ei ole nad ka kellegi poega seotud, et võiks ka siis mõnda aega ka kasutusel olla.

Viimati muutis Veigo; 11.02.2020 01:20:08.

"Veigo ei võida. Veigo vastased kaotavad iseendale." - Markus Aidla EMV 2019
Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Veigo] #187904
11.02.2020 01:24:40
11.02.2020 01:24:40
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Veigo Sees OP
Lorieni Boss
Veigo  Sees OP
Lorieni Boss
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Hi there. Jimmy here to walk you through your first game of Magic: The Gathering.
Terekest. Ma olen Jürto ja ma olen siin, et juhatada sind läbi sinu esimese magic: the gathering mängu.

The first thing you're going to need is a deck.
Esimene asi - Sul peab olemas olema mängupakk.

If you don't have one, see if your local game store has a Welcome Deck.
Kui sul seda pole, siis küsi mõnest magicut müüvast poest omale alustavale mängijale mõeldud Õppepakki.

Some stores offer them for free to new players.
hästivarustatud poed pakuvad neid uutele mängijatele tasuta.

They come with two 30-card decks so you and a friend can learn to play.
Need tulevad kahe 30-kaardise paki mängupaki näol, et sina ja su sõber saaksid koos mängima õppida.

You can also pick up a Planeswalker Deck.
Lisaks on veel võimalus soetada omale planeswalkeri pakk. See on veidi keerukam versioon õppepakist.

A 60-card deck built around one of the many iconic characters in Magic.
...Mis on 60-kaardine ja ehitatud ümber ühe tuntud magicu tegelase.

You win a game of Magic by reducing your opponent's life total from 20 to 0.
Macigu mäng võidetakse, kui suudetakse ajada oma vastase elude punktid... 20-st 0-i

And that's usually done by attacking them with your creatures and using spells to make sure their creatures can't attack you.
Seda tehakse tavaliselt loomadega rünnates... Ja kasutades nõidusi, et kindlustada vastase suutmatus sama sulle tagasi teha.

To start a game, shuffle your decks and randomly decide who goes first.
Mängu alguses segatakse pakid ja valitakse, kes alustab.

Usually people roll dice.
Tavaliselt veeretatakse täringut.

Draw a hand of 7 cards
Tõmba oma pakist 7 kaarti.

and whoever won the dice roll goes first.
Ja täringuviske võitja alustab

In a one-on-one match, the player who goes first doesn't get to draw an additional card.
üks-ühele matšis ei tõmba alustav mängija oma esimesel käigul kaarti.

But every other turn starts with the player drawing the card.
Aga iga muu käik algab kaardi tõmbasmisega.

The first thing to play is a land.
Esimene asi, mida mängida, on maa.

You get to play one land every turn.
Seda saab teha üks kord käigu jooksul.

Lands represent the mana you use to cast spells.
Maad annavad mana, mida omakorda kasutatakse nõiduste mängimiseks.

Every spell you cast has a casting cost,
Igal nõidusel on maksumus...

which tells you the number and color of mana needed to cast them.
Mis ütleb, mis värvi- ja kui palju mana selle mängimiseks vaja on.

This spell requires 1 white mana and 2 of any color.
See nõidus soovib ühte valget ja kahte ükskõik millist värvi mana.

While this spell needed 2 green mana and 4 mana of any color.
Samas, kui see nõidus tahab kahte rohelist ja nelja suvalist värvi mana.

This line tells you what kind of spell you're casting.
See rida ütleb, mis sorti nõidus su mängitav kaart on.

Some spells stay on the battlefield, like
Mõned nõidused jäävad lahinguväljale, nagu...

creatures, artifacts, enchantments, Planeswalkers, and equipment.
... Looma-, artefakti-, enchantmenti-, planeswalkeri- ja equipmentikaardid.

Some spells, like instants and sorceries, have an effect and then go to your graveyard.
Mõned nõidused, nagu instantid ja sorceryd omavad ühekordset efekti ja lähevad seejärel sinu surnuaeda.

To cast any of these spells, you use your lands for mana.
selleks, et ükskõik millist neist nõidustest mängida, saab kasutada mana, mis tuleb sinu maadest.

To use your lands, you turn them sideways, or tap them.
Selleks, et oma maid kasutada, pööra nad külili, või "täpi" need.

Tapping is very important because it shows the card has been used for the turn.
Täppimine on väga tähtis, sest see ütleb, kas mingit kaarti on juba see käik kasutatud.

At the beginning of your next turn, before you draw a card,
Oma järgmise käigu alguses, enne kui sa tõmbad kaardi...

you'll untap all of your tapped cards.
Pöörad sa püsti kõik oma täpitud kaardid.

On your turn you can cast spells before and after combat.
Oma käigul saad sa mängida nõidusi enne- ja pärast rünnakut.

These two main casting phases of your turn are when you get to
Need 2 põhi mängimise faasi oma käigul on need hetked, kui sa saad...

play a land that adds mana,
Mängida maa, mis annab mana...

summon creatures to fight for you,
Kutsuda loomi lauale enda eest võitlema...

or use other kinds of spells.
Või kasutada mingit muud tüüpi nõidust.

One type of spell, called an Instant, can be cast at any time.
Ühte tüüpi nõidus instant on selline, mida saab mängida igal ajal...

Such as during combat or even during your opponent's turn.
Näiteks rünnaku ajal, või isegi vastase käigul.

So, think of your turn this way
Nii et mõtle oma käigust nii -

Your turn starts and you get to untap your cards and draw a new card for the turn.
Sinu käik algab ja sa pöörad püsti kõik oma lauas olevad asjad ja tõmbad ühe kaardi.

You can then play anything you have the mana to play.
Seejärel võid sa mängida mis iganes kaardi, mille jaoks sul piisavalt mana on...

Then you can attack your opponent with any creatures you have.
siis võid sa vastast rünnata oma loomadega...

Then you can play any more spells you have the mana to play.
siis võid sa mängida veel nõidusi, kui sul vähegi mana jagub...

Your turn ends and then your opponent's turn begins.
mille järel sinu käik lõppeb ja vastase käik algab.

There's no difference between the main phases that happen before and after combat.
Sinu põhifaasidel, mis toimuvad enne ja pärast rünnakut, ei ole mingit vahet.

You can even wait to play your land until after combat if you prefer.
Sa võid oma maa mängida isegi teises põhifaasis, kui sa seda eelistad.

Now let's talk about what happens during combat.
nüüd räägime sellest, mis toimub ründamise faasis

Because the goal of Magic is to reduce your opponent's life total to 0,
kuna eesmärk on magicus vähendada oma vastase elupunktid nullini

creatures you control will only attack your opponent.
ründavad sinu loomad ainult sinu vastast, mitte nende loomi.

Normally creatures will never attack another creature,
Tavaliselt ei ründa loomad teisi loomi

although there are some advanced spells that allow this to happen.
Ehkki eksisteerivad mõned vanad kaardid, mis seda lubavad.

In combat you declare any creatures you want to attack your opponent
Rünnakufaasis määrad sa ükskõik millise hulga loomi, kellega sa tahad vastast rünnata.

by tapping those creatures.
Pöörates need loomad ümber

Remember, a tapped creature can't block when your opponent attacks you.
Jäta meelde, et ümber pööratud loomad ei saa kaitsta, kui su vastase loomad sind ründavad

Also creatures can't attack the turn they are played,
Lisaks ei saa loomad rünnata sellel käigul, kui nad mängu tulid.

because newly cast creatures suffer from Summoning Sickness.
Sest alles mängitud loomadel on "mängutuleku haigus"

After you decide which creatures are going to attack
pärast seda, kui sa otsustad, millised loomad ründavad,

your opponent then gets to choose which creatures the block with,
saab su vastane valida, milliste loomadega ta blokib.

and who blocks who.
Ja milline loom blokib millist looma.

Then damage happens all at once.
siis toimub korraga kogu kahju jaotamine.

This is a creature's power.
See on looma tugevus.

Creatures deal damage equal to their power during combat.
Loomad teevad rünnates ja kaitstes kahju oma tugevuse järgi.

This is a creature's toughness.
See on looma kaitse.

If a creature takes as much damage as its toughness, it dies.
Kui loom saab nii palju või rohkem kahju, kui ta kaitse on, ta sureb.

If a creature isn't blocked, that damage goes to the player.
Kui looma ei blokita, läheb kogu kahju kaitsvasse mängijasse.

All creatures that were damaged, but not killed,
Kõik loomad, kellele tehti kahju, kuid ei surnud,

heal back to full toughness at the end of each player's turn.
ravivad end käigu lõpus terveks

Alright, let's look at an example.
Nii, vaatame ühte näidet.

This is also a great opportunity to show you how instants work.
See on lisaks hea näide, kuidas instantid toimivad.

Say I'm attacking with a Runeclaw Bear.
Ütleme, et ma ründan oma Runeclaw Beariga

And my opponent chooses to block with a Summit Prowler.
ja mu vastane blokib oma summit prowleriga

Normally my creature would die.
tavaliselt mu loom sureks

But I have Ornamental Courage in my hand,
Aga mul on käes Ornamental courage

which is an Instant.
Mis on instant

At any point during the Combat Phase I can play this Instant.
Ma võin seda mängida ükskõik, mis hetkel, rünnaku ajal.

I pay the casting cost and cast Ornamental Courage on my Runeclaw Bear
Ma maksan selle maksumuse ja sihin sellega oma runeclaw beari,

once my opponent has chosen their blocker.
peale seda, kui mu vastane oma blokeerijad ära valinud.

Now my creature has 3 power and 5 toughness,
Nüüd on mu loomal 3 tugevust ja 5 kaitset.

which should be enough to turn the tides.
miks peaks olema piisav, et kaalukausid ümber pöörata.

But then my opponent plays Highspire Infusion
Aga siis mängib mu vastane Highspire Infusioni

on their Summit Prowler.
oma summit prowleri pihta.

Another Instant, in response.
See on veel üks instant ja see toimub Ornamental courage vastuseks.

Your opponent can respond with their own Instants
Su vastane saab alati vastata ka oma instantitega

if they have the mana to play them.
Kui neil on mana, et nende eest maksta.

Now their creature has 7 power and 6 toughness.
Nüüd on tema loomal 7 tugevust ja 6 kaitset.

My Runeclaw Bear still dies.
ning minu runeclaw bear ikka sureb

Once combat and your two main casting phases are over
Kui sinu rünnak ja 2 põhifaasi on läbi,

you pass the turn to your opponent.
Annad sa käigu vastasele.

And those are the basics of play.
Ja need ongi mängu alused.

Every Magic card is different and affects the game in different ways.
Iga magicu kaart on eriline ja mõjutab eri viisidel mängu.

Each card also explains what it does.
Iga kaart ka seletab, mis ta teeb.

Take a look at Serra Angel.
Näiteks Serra Angel

It has Flying and Vigilance
Tal on lendamine ja valvsus.

and the reminder text explains what those words mean.
Ja meeldetuletustekst seletab, mida need sõnad tähendavad.

If you're ever not sure what a card does, you can visit
Kui sa ei ole kindel, mis kaardid teevad, külasta

gatherer.wizards.com
gatherer.wizards.com

and search for that card for its full rules.
ja otsi seda kaarti, et näha selle kogu reegleid

Now that you know the basics,
Nüüd, kui sa tead mängu aluseid

get out there and challenge your friend to a duel.
Mine ja kutsu oma sõber duellile.

Viimati muutis jott; 25.03.2020 22:41:34.

"Veigo ei võida. Veigo vastased kaotavad iseendale." - Markus Aidla EMV 2019
Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Veigo] #187905
11.02.2020 01:25:00
11.02.2020 01:25:00
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Veigo Sees OP
Lorieni Boss
Veigo  Sees OP
Lorieni Boss
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Hey everybody, Jimmy here.
Let's talk about some of the different ways to play Magic: The Gathering
and the places you can play them.
If you started playing Magic with friends at home around the kitchen table
well, that's how most people start playing Magic.
And the rules can be whatever your playgroup decides.
Want everyone to start at 100 life instead of 20?
Go for it.
Want everyone to have to wear clothes that match their deck's colors?
That's… weird. But you do you.
But, if you want to go outside your playgroup you're going to want to build your deck to one of Magic's many Formats.
A Format refers to a way to play Magic and each format has its own set of rules for building your deck.
The most played formats are Standard, Sealed, and Draft.
Standard is the, well, Standard.
It's the most popular format in Magic.
You just need a 60 card deck, no more than 4 copies of each card
Except basic lands, you can have as many of those as you like from any card sets that have been released in the past 2 years.
If you want to know which card sets are legal in Standard right now Visit magic.wizards.com/standard
Standard falls into one group of formats called Constructed,
because you are constructing your deck in advance.
The other side of the coin is Limited
where you build a deck from a limited pool of cards
usually just before you play.
One Limited format is Sealed Deck.
This is the foramt you'll play if you attend a Prerelease.
You'll get 6 packs of Magic and you'll have a set amount of time
to build a 40 card deck from just the cards you opened (plus basic lands).
So, in contrast to a Constructed format like Standard you can't use cards from your personal selection.
Only what you have in front of you.
The draft is the other Limited format.
In this format, you sit down with a number of other players each with 3 packs of cards.
Everyone opens one pack and selects, or drafts, one card from that pack.
Then passes the rest of the cards to the next player.
The packs go around the table until all the cards are gone and then you do the same with the other 2 packs.
You have to be thinking about what kind of deck you're building as you draft.
Because afterward you need to build a 40 card deck with the cards you drafted.
There are even more ways to enjoy the game, both Constructed and Limited.
So head on over to magic.wizards.com/formats
for all of the different ways to play.
So, where are you going to play all of this Magic?
The great place to play Magic is your local game store.
There's probably always someone around who's up for a game.
But more importantly, most stores host FNM, or Friday Night Magic.
FNM is a weekly gathering of your local Magic players
To hang out and to play Magic.
Every store runs its FNM a little differently.
But most FNMs tend to be Standard or Draft.
Even if that night's main tournament isn't a format you're interested in,
there are probably other players who still want to play with you.
You can win prizes for doing well in the tournament
and even get special promo cards.
If you aspire to greatness, there are ways to play Magic at the highest levels.
Including local tournaments, a Grand Prix Circuit,
and a Pro Tour that pits the best players and teams against one another.
Of course, if you're not playing on the Pro Tour
you can still watch it on the Magic: The Gathering Twitch channel.
That's all there if you want it.
But no matter how you want to play Magic
or where you want to play Magic
the most important takeaway from all of this
is that you should have fun playing Magic.

Viimati muutis Veigo; 11.02.2020 01:38:57.

"Veigo ei võida. Veigo vastased kaotavad iseendale." - Markus Aidla EMV 2019
Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Veigo] #187906
11.02.2020 01:25:13
11.02.2020 01:25:13
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Veigo Sees OP
Lorieni Boss
Veigo  Sees OP
Lorieni Boss
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Tere, Mina olen Marko
Ja kui sa oled kunagi mõlenud, MIS on Magic: the gathering, siis olen ma siin, et sellele küsimusele vastata

Magic: The Gathering mängus, võtad sa enda kanda Planeswalkeri rolli, kes on väga võimas võlur, kogumas maagilist energiat sind ümbritsevatest maadest ja kasutab seda erinevate kollide ja loitsude välja kutsumiseks.

Creatures that fly.
Creatures that breathe fire.
Creatures that kill anything they touch.
And cast devastating spells.
Spells that destroy your opponent's creatures
Spells that make your creatures more powerful.
Even spells that tip the whole game in your favor.

So how do you play?
Magic: The Gathering is a collectible card game
You buy cards, play with them, collect them, and trade them.
There are five different colors of Magic cards
and each color handles things a little differenty,
so you can choose what kind of Planeswalker you want to be.
Maybe you like smashing your opponents in with giant creatures.
Or maybe you like controlling what your opponent can and can't do.
Or maybe you want to burn it all down and run away with a devastating victory.
Magic is customizable to how you want to play the game.
Magic is also constantly evolving.
It doesn't just take place on one world, it spans a Multiverse filled with rich environments and diverse inhabitants.
Each new card set visits one of these places.
And as your collection grows, each new set also adds more creatures and spells to your arsenal, and gives you new strategies to fight your opponents.

Check below the video for more info on the best way for you to start playing Magic.

Viimati muutis Veigo; 11.02.2020 01:36:23.

"Veigo ei võida. Veigo vastased kaotavad iseendale." - Markus Aidla EMV 2019
Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Veigo] #187907
11.02.2020 01:25:28
11.02.2020 01:25:28
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Veigo Sees OP
Lorieni Boss
Veigo  Sees OP
Lorieni Boss
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Hello, I'm Jimmy.
And today we're going to walk through building your first Magic: The Gathering deck.
Where do you start?
For your very first deck, the best place to start is picking up
one of the pre-built Planeswalker decks.
Play with it a couple of times on its own.
See what it's capable of and what you like most about how it plays.
Next, you can tweak it.
Open up some booster packs and see what you get.
Then you can swap out cards from the deck for some of these new cards.
You want to keep your deck to 60 cards.
That means you should have 25 Lands, 25 Creatures, and 10 Spells.
Make sure your creatures and spells are all in the same two colors.
Oh, and you can't have more than 4 copies of the same card.
Except for basic lands. You can have as many of those as you like.
When you add a new card, you got to pick one to take out.
I know it's hard, but that's what deckbuilding is all about.
Don't be shy about trying it too. Experiment.
The only way you're going to find out if these cards are any good is by trying them out.
And one extra tip.
Make sure your spells have a good mixture of casting costs
so you've got cheaper spells to play early
and big threats to finish the game later.
Now you've got a good idea of what a deck will look like when it's finished.
But what if you want to build one completely from scratch?
A great place to start is to think: Why are you building this deck?
Say you opened a really big creature like Verdurous Gearhulk in a booster
and you really want to play it.
You can build a deck around this card.
In this case a Green, or mostly Green deck
that makes sure you can play your favorite card.
Suppose you like elves. You can just build an elf deck.
Start by getting together all the elves you have
and then experiment with other spells to see which ones work best
with your new elvish friends.
Maybe you don't care about specific cards, but you want to build a deck
that fits the style you like to play.
If you like attacking and killing creatures fast
you want to build a deck full of low casting cost creatures and spells that deal damage.
Or maybe you want big, scary creatures and ways to generate extra mana to cast them early.
Or maybe you want to sit back and control the game
while slowly squeezing the life out of your opponent.
That's fun too.
There are tons of different ways to play Magic
and each of them can apply different restrictions on how to build your deck.
But to start with, just focus on building a 60 card deck with whatever you want.
Build.
Play.
Tweak.
Play again.
And soon enough you'll get a feel for ways to make your deck even better.

Viimati muutis Veigo; 11.02.2020 01:37:20.

"Veigo ei võida. Veigo vastased kaotavad iseendale." - Markus Aidla EMV 2019
Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Veigo] #187911
11.02.2020 17:49:31
11.02.2020 17:49:31
Liitus: Feb 2005
Postitusi: 6,059
Tallinn
don Digimon Väljas
maailmarändur
don Digimon  Väljas
maailmarändur
Liitus: Feb 2005
Postitusi: 6,059
Tallinn
Seda ilmestama sobib üks muistne lause: "Kõik aur läks vile peale..." laugh


"It's real. Burn it." [Equilibrium]
Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Veigo] #187933
14.02.2020 14:57:11
14.02.2020 14:57:11
Liitus: Nov 2015
Postitusi: 1,112
Tartu
D
Duke Väljas
vana tegija
Duke  Väljas
vana tegija
D
Liitus: Nov 2015
Postitusi: 1,112
Tartu
miks sa sellele aega tahad raisata? tundub pmst täiesti kasutu töö

Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Veigo] #187934
14.02.2020 15:03:30
14.02.2020 15:03:30
Liitus: Nov 2004
Postitusi: 40
Tallinn
M
Madidas Sees
algaja
Madidas  Sees
algaja
M
Liitus: Nov 2004
Postitusi: 40
Tallinn
Minu meelest on see väga hea idee.
Ma kusjuures vahepeal kaalusin mobiili äpi tegemist, mis tutvustaks Magicut Eesti keeles ja kus oleks nooremale mängijale rohkem talle meeldivamalt kirjas, kus mängida saab jne. Maagia.net on üpriski arhailise väljanägemisega ja võib peletada potentsiaalseid mängijaid eemale.

Viimati muutis Madidas; 14.02.2020 15:05:18.
Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Duke] #187935
14.02.2020 15:55:04
14.02.2020 15:55:04
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Veigo Sees OP
Lorieni Boss
Veigo  Sees OP
Lorieni Boss
Liitus: Jul 2002
Postitusi: 7,134
Algne postitaja Duke
miks sa sellele aega tahad raisata? tundub pmst täiesti kasutu töö


Et sa siis ei taha mängu paremaks muuta või rohkem huvilisi leida?
On sul äkki paremaid ideid?

Kui ei, hakka ole vait!


"Veigo ei võida. Veigo vastased kaotavad iseendale." - Markus Aidla EMV 2019
Re: Eestikeelsed Magicu videod [Re: Veigo] #187948
17.02.2020 11:15:05
17.02.2020 11:15:05
Liitus: Mar 2015
Postitusi: 438
A
Ahti Väljas
Meister 2018
Ahti  Väljas
Meister 2018
A
Liitus: Mar 2015
Postitusi: 438
@Veigo

Kes su klientuur on , mis on nende videode levitamise kanalid?

Kui sa teed videosti, et turundada seda FB Lorieni lehel (vb on veel mingi kanal, aga sama kasutuskonna jaoks, ei taha kuidagi mingile grupile).
Kui tegemist on näiteks mingile mitte-mtg-ga kokku puutunud grupile tutvustamiseks. ala...https://tv.postimees.ee/section/5112, siis oleks see väga hea projekt.

Lehekülg 1/3 1 2 3

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.1.1
(Release build 20180111)